top of page

ULUSLARARASI TESİS YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Madde 1. Derneğin Adı
Derneğin adı “ULUSLARARASI TESİS YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ” dir. Kısaca “TESYÖN” olarak kullanılacaktır.
Madde 2. Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi İstanbul ili olup, Genel Kurul Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
Madde 3. Derneğin Logosu
Logo, derneğin faaliyet alanlarının genişliği ve karmaşıklığına rağmen mükemmel bir uyum içinde çalışan bir düzeni ve lider özelliğini sembolize etmelidir. Dernek logosu ilk Genel Kurulda onaylanır. Dernek Logosu 10 (on) yıl değiştirilemez.
Madde 4. Tesis ve Tesis Yöneticisinin Tanımı
İnsanların çalışma ve yaşam alanlarını kapsayan yerlerin bir bütçe dahilinde düzenli olarak profesyonel bakım ve işletimini gerektiren alanlar “Tesis” olarak değerlendirilmektedir. Tesis kavramının içine giren yapılar ise; Konutlar ve konut siteleri, toplu yapılar, iş merkezleri, plazalar, alışveriş merkezleri, tatil köyleri, oteller, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, eğitim kurumları, limanlar, fabrikalar vb. alanlardır. Tüzükte bu alanların hepsi “Tesis” olarak adlandırılacaktır. Bu alanları profesyonel olarak yöneten kişi “Tesis Yöneticisi” dir.

Madde 5. Amacı ve Faaliyet Alanı

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Tesis Yönetim sektörü kapsamında; bu alanda hizmet veren bir kurumun bünyesinde veya bağımsız olarak çalışan tesis yöneticilerinin mesleki sorumluluklarının sınırlarının çizilmesi ve hukuki haklarının güvence altına alınması, bu bağlamda idari ve yargı düzeyindeki eksikliklerin tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için hukuki açıdan gerekli çalışmaların yapılarak raporlanması ve yetkili mercilere sunulması,  tesis yönetiminin akademik disiplin içerisinde daha fazla yer almasının sağlanması, profesyonel tesis yöneticilerinin ve yönetici adaylarının sektördeki gelişmeleri takip edebilmesi ve mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri için destek olmak ve bunun için çeşitli eğitim, sempozyum, vb. faaliyetleri düzenlemek amacıyla bu dernek kurulmuştur.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerini sürdürürken, tesis yönetimi alanında hizmet sunan ve hizmet alan tüm paydaşların, hukuki haklarının korunması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için çalışacaktır.

Paydaş; tesis yönetim faaliyetleri içerisinde yer alan tüm tarafları ifade etmektedir.

Paydaşlarımız;

 • Tesis yönetiminde çalışanlar

 • Tesislerdeki yönetim kurulları

 • Tesis yönetim firmaları

 • İnşaat firmaları

 • İşverenler / Tesisler (siteler, alışveriş merkezleri, okullar, fabrikalar, vb.)

 • Hizmet sunan taşeron firmalar (güvenlik, temizlik, peyzaj, vb.)

 • Destek veren firmalar (tesisat, catering, kimyasal, vb.)

 • Resmi Kurumlar (Belediyeler, Valilik, Bakanlıklar, KOSGEB)

 • Üniversiteler

 • Dernekler

 • İş-Kur ve diğer istihdam ofisleri

Madde 6. Derneğin Faaliyetleri, Çalışma Biçim ve Konuları

Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği süresiz olarak kurulmuş olup amacını gerçekleştirmek ve tesis yöneticilerinin sektör içindeki çalışma koşullarını iyileştirmek için aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışmalar yapabilir;

 1. Sektörde hizmet veren “Tesis Yöneticileri” için taban maaş belirlenmesi ve sektörde uygulamaya geçilmesini sağlamak.

 2. Yönetim ihtiyacı olan alanların metrekare, bağımsız bölüm sayısı, teknik özellikleri, sosyal donatıları, vb. özelliklerine göre kategorilendirilmesi ve bu doğrultuda gerekli tecrübe, mesleki bilgi ve yetkinliklerin belirlenerek yönetici atamalarının yapılmasını sağlamak.

 3. Dernek üyelerinin ortak sorunlarını tespit ederek, sektörün yararlarını gözeterek bunları giderici çalışmalarda bulunmak.

 4. Genel kurullar sonrasında yönetimin/yönetim firmasının değişmesi durumunda performansı ile ilgili bir sorun olmamasına rağmen ayrımcılık gözetilerek tesis yöneticisinin görevinden alınması gibi bir haksızlığın/hukuksuzluğun son bularak, sektörde çalışan yöneticiler için iş güvencesi sağlamak.

 5. Sektörde “Tesis” olarak geçen yapıların her geçen gün artması ve yönetim ihtiyacının doğmasına rağmen, bu alanların yönetimini yapacak kişilerin adaletli bir iş görüşmesinden geçirilmeden, ilan yayınlanmadan, sektörel bilgisi yeterli olmayan kişilerin ayrımcılık/yandaşlık yapılarak göreve atanmasının önüne geçmek, sektörde profesyonel yönetim tecrübesine sahip üyelerimiz için iş ve kariyer olanaklarının yaratılmasını sağlamak.

 6. Dernek üyelerimiz için yurtdışı iş ve eğitim olanaklarının sağlanması.

 7. Mesleki eğitimler ile dernek üyelerimizin günün gereklerine uygun olarak gelişiminin sürekliliğini ve sektörel bilgi paylaşımını sağlamak.

 8. Dernek üyelerimize, tesis yönetimi konularında hukuki açıdan destek sağlamak.

 9. Dernek üyelerimize, görev yaptıkları tesisin mali yönetimi konusunda destek sağlamak.

 10. Dernek üyelerimiz ile ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belge paylaşımını sağlamak.

 11. Dernek üyelerimize bu sektörde yalnız olmadıklarını hissettirerek, tesis yönetimi konularında ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri bir kurumun varlığını ve istedikleri zaman bu kuruma başvurabileceklerini bilmelerini sağlayarak sektörel aidiyet duygusunu yaratmak.

 12. Dernek üyelerinin ortak amaç ve sorunlarına yönelik olarak ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiğinde üyeler adına toplu başvuru ve girişimlerde bulunarak, verimli ve etkin yönetim sistemlerinin yaygınlaşmasını ve kullanılmasını sağlamak.

 13. Tesis Yönetimi alanında; ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmak, toplantılara katılmak, gerekli durumlarda yerinde incelemelerde bulunmak ve elde edilen bilgileri tüm paydaşların faydalanması ve sektörel gelişime destek olmak amacıyla paylaşmak.

 14. Ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, vb. etkinlikler düzenlemek.

 15. Ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, vb. etkinliklere düzenleyici, eğitmen, davetli veya protokol düzeyinde katılmak.

 16. Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, düzenlemek, editöre mektup yazmak, yapıcı ve akademik düzeyde ahlaki normlar çerçevesinde eleştiride bulunmak, kütüphane, arşiv oluşturmak, ihtiyaç halinde tüm paydaşlar ile paylaşmak.

 17. Tesis Yönetimi ile ilgili gazete, dergi, kitap, bülten, vb. yayınlar çıkarmak, editöryal destek sağlamak, ilan ve reklam vermek.

 18. Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kamu kurumlarından maddi ve manevi destek almak ve destek sağlamak.

 19. Amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, sendikalarla ve derneklerle iş birliği yapmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

 20. İstanbul ili başta olmak üzere ülke genelindeki diğer il ve ilçelerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tesislerin Yönetimi alanında bilinçlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar yapmak, yaptırmak, yayınlar hazırlamak, medya yoluyla haberler çıkmasını sağlamak.

 21. Uluslararası Tesis Yönetimi ve Yöneticileri Dernekleri ile ilişkiler kurmak, toplantı ve etkinlikler yapmak, üyelerimizin gelişimi için bu kurumlardan destek almak.

 22. Üniversitelerde Tesis Yönetimi mesleği ile ilgili bölümlerin kurulması, derslerin konulması konusunda çalışmalar yapmak.

 23. Tesis Yönetimi alanında milletlerarası kalite ve belgelendirme kuruluşlarının ülkemizde danışmanlığını, acenteliğini veya yetkili temsilciliğini almak ve belgelendirme yapmak konusunda çalışmalar yapmak.

 24. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, gelir getirici etkinlikler düzenlemek.

 25. Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve/veya sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, yukarıda bahsi geçen paydaşlara danışmanlık hizmeti vermek.

 26. Amacını gerçekleştirmek için, her türlü teknik araç, vasıta, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 27. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 28. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 29. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 30. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 31. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

 32. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 33. İklim krizi, çevre kirliliği, enerji tasarrufu, vb. toplumsal konularda yerel yönetimler ile iş birliği yaparak fayda sağlayacak etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesinde aktif rol almak, apartman ve bina yönetimlerinin bilgi, belge, vb. eksikliklerinin giderilmesi gibi konularda yerel yönetimlere destek vermek.

 34. Tesis Yönetimi alanındaki hukuki mevzularda bilirkişilik, arabuluculuk gerektiren anlaşmazlıklarda hakemlik görevi yapmak.

 35. Dernek kuruluş amaçlarının dışında kalan hiçbir siyasi, dini, vb. konuda faaliyet göstermez ve bu tip faaliyetlere destek vermez.

 • Siyah LinkedIn Simge
 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
bottom of page